Kihon

From Gedan Barai in Zenkutsu Dachi:
Chudan Oi Tsuki x 5 Forward Steps
Jodan Age Uke x 5 Backward Steps
Chudan Soto Uke x 5 Forward Steps

From Shuto Uke in Kokutsu Dachi:
Shuto Uke x 5 Backward Steps

From Gedan Barai in Zenkutsu Dachi:
Chudan Uchi Uke x 5 Forward Steps
Gedan Barai x 5 Backward Steps

From Jiyu no kamae in Zenkutsu Dachi:
Chudan Mae Geri x 5 Forward Steps

Mawatte Gedan Barai.

From Jiyu no kamae in Zenkutsu Dachi:
Mawashi Geri x 5 Forward Steps

Mawatte Kiba Dachi:
Yoko Geri Keage x 3 Side Steps & Return
Yoko Geri Kekomi x 3 Side Steps & Return

Kata

Heian Shodan

Kumite

Gohon Kumite
Jodan, Chudan
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.