Kihon

From Gedan Barai in Zenkutsu Dachi:
Chudan Oi Tsuki x 5 Forward Steps
Jodan Age Uke, Gyaku Tsuki x 5 Backward Steps
Chudan Soto Uke, Gyaku Tsuki x 5 Forward Steps

From Shuto Uke in Kokutsu Dachi:
Shuto Uke x 5 Backward Steps

From Gedan Barai in Zenkutsu Dachi:
Gedan Barai, Chudan Uchi Uke in Nekoashi Dachi, Gyaku Tsuki in Zenkutsu Dachi x 5 Forward Steps

Mawatte Gedan Barai in Zenkutsu Dachi:
Mae Geri, Oi Tsuki x 5 Forward Steps
Mawatte Gedan Barai in Zenkutsu Dachi.

From Jiyu-no-kamae:
Mawashi Geri x 5 Forward Steps

Mawatte Kiba Dachi:
Yoko Geri Keage x 3 Side Steps & Return
Yoko Geri Kekomi x 3 Side Steps & Return

Mawatte Gedan Barai in Zenkutsu Dachi:
Uraken, Gyaku Tsuki x 5 Turning Steps

Kata

Heian Godan

Kumite

Ippon Kumite
Jodan, Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.